Koh Onozawa
Koh Onozawa

CMO

Sergio M. Rivero
Sergio M. Rivero

CTO

Cristian G. Pastrana
Cristian G. Pastrana

CEO